ประกาศรับสมัครงาน

 ตำแหน่ง
อัตรา
รายละเอียด
ใบสมัคร
สิ้นสุดวันที่
รองผู้อำนวยการ3
คลิก
ดาวน์โหลด
 31/05/2559
นักวิชาการ30
คลิก
ดาวน์โหลด
 30/09/2559
นักวิชาการฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผล และประกันคุณภาพ
1
คลิก
ดาวน์โหลด
 30/09/2559
นักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1
คลิก
ดาวน์โหลด  30/09/2559
นักวิชาการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้1
คลิก
ดาวน์โหลด
 30/09/2559
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์1คลิก ดาวน์โหลด  30/09/2559
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์1คลิก ดาวน์โหลด  30/09/2559
เจ้าหน้าที่กฎหมายฝ่ายกฎหมาย1คลิก ดาวน์โหลด 30/09/2559
เจ้าหน้าที่บุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร2คลิก ดาวน์โหลด 30/09/2559
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายใน1คลิก ดาวน์โหลด 30/09/2559
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฝ่ายการเงินและบัญชี4
คลิก
ดาวน์โหลด
 30/09/2559
เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
4คลิก
ดาวน์โหลด
 30/09/2559
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
5คลิก
ดาวน์โหลด  30/09/2559
ผู้ชำนาญด้านบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป1คลิก
ดาวน์โหลด
 30/09/2559

เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์เปิดเว็บไซต์ด้วย Google Chrome และ Mozilla firefox