รับสมัครด่วน

สนันสนุนและอำนวยการงานด้านต่างๆ ของ สสวท. และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ