17,000 บาท

รายละเอียด

สนันสนุนและอำนวยการงานด้านต่างๆ ของ สสวท. และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ยกเว้นคนพิการที่ต้องนั่ง Wheel Chair ที่มีสมุดประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทุกสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี


คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
7. ไม่เป็นโรคคามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ
9. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 ต.ค. 2560    29 ธ.ค. 2560