วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

1. E-mail

        1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครโดยคลิกที่ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วจะพบเอกสารใบสมัครแล้วให้คลิกลูกศรดาวน์โหลดด้านบน
              หน้าเว็บไซต์ตามรูปประกอบ
        1.2 เมื่อดาวน์โหลดเอกสารแล้วสามารถกรอกรายละเอียดเอกสารโดยใช้โปรแกรม ดังนี้ 
             - Adobe Acrobat X Pro
             - Adobe Acrobat Reader Dc Download
             - Foxit Reader Download 
        1.3 สำเนาเอกสารประกอบการสมัครตามลำดับพร้อมเซ็นรับรองสำเนา และตั้งชื่อไฟล์เอกสารตามลำดับ
        1.4 ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ E-mail : recruit@proj.ipst.ac.th

 ลำดับเอกสาร การตั้งชื่อไฟล์สำหรับส่ง 
 1ใบสมัคร01
 2รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)02
 3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
03
 4สำเนาใบคะแนน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี04
 5สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening & Reading Test
อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
05
 6กรณีผู้ สมัครเป็นชาย จะต้องมีใบสำคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สด.43 หรือ สด.8 หรือใบรับรองจากสัสดีอำเภอ หรือใบ รด.ปี 306
 7หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)07

2. ทางไปรษณีย์
        ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดและตำแหน่งที่จะสมัคร พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อที่ 1 - 7 ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซองสมัครงาน