25,000 บาท

รายละเอียด

- วางแผน วิเคราะห์ และสำรวจความต้องการ ความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศและคลังข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสูงสุด
- วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาคลังข้อมูลด้านการศึกษาข้อมูลด้านการบริหารงานภายใน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแหล่งข้อมูลที่ใช้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว
- จัดทำแผนการทดสอบการทำงานของระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้และถูกต้องตามกำหนด 
- บริหารจัดการ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการระบบงานทั้งรูปแบบ Back Office และ Front Office เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิผล 
- ติดตั้งฐานข้อมูลและการปรับปรุงซอฟแวร์ของเครื่องแม่ข่าย และบำรุงรักษาบัญชีผู้ใช้ให้เป็นมาตรฐานตามนโยบายความปลอดภัย ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานและเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง         
- มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารจัดการระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า
7 ปี
- มีความเชี่ยวชาญการใช้ Command SQL และ PL/SQL   ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล Data Mining, Data warehouse, Oracle Database, SQL Server และการทำ ETL
บน BI
- มีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงาน Cloud Computing และ Cloud Database
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office
- หากมีใบประกาศนียบัตรด้าน Information Security/Web Developer หรือที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปและมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาระบบ Big Data Analytics จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 มี.ค. 2561    31 ก.ค. 2561