25,000 บาท

รายละเอียด

- ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหาการพัฒนาระบบ ทำหน้าที่เป็น Web Developer/Web Application
- ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและสำรวจความต้องการ ความเป็นไปได้ของระบบเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบกำหนดแนวทางการจัดหาระบบงาน และจัดหา Development tools เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทำขั้นตอนการทำงานและออกแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
- ดำเนินการพัฒนาระบบและทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้จริง 
- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ 
- สามารถฝึกอบรมผู้ใช้งานและประสานงานกับเจ้าของโครงการ ร่วมบริหารจัดการครุภัณฑ์หน่วยงาน บริการยืมคืนและบริการอื่นๆ ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง         
มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารจัดการระบบสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูล
มีความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนา Web Server, Web Service, Mobile Application, Web Application
มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา VB.NET, PHP, JAVA, ASP, Oracle Developer และสามารถใช้ SQL และ PL/SQL ได้ดี
มีความรู้ความเข้าใจการทำงาน Cloud Computing และ Cloud Database
มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Oracle BI, K2-workflow, Ms. Share point, Arc Gis จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีใบประกาศนียบัตรด้าน Information Security/ Web Developer จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 มี.ค. 2561    31 ก.ค. 2561