17,000 บาท

รายละเอียด

งานด้านวิชาการ งานสนันสนุนและอำนวยการงานด้านต่างๆ ของ สสวท. และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ยกเว้นคนพิการที่ต้องนั่ง Wheel Chair ที่มีสมุดประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด

ตำแหน่งนักวิชาการ
     - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
     - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขารายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 ต.ค. 2560    31 ก.ค. 2561