17,000 บาท

รายละเอียด

การบริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้า/พัสดุ และบริการต่างๆ ตลอดจนควบคุมคลังพัสดุ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาและการบริหารจัดการพัสดุให้พอเพียงกับการใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
- มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ
- มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ ๔๐๐ คะแนน ขึ้นไป
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา
ต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 มี.ค. 2561    31 ก.ค. 2561