25,000 บาท

รายละเอียด

     วิจัย พัฒนา และส่งเสริม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำมาตรฐานหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เผยแพร่แบบเรียน แบบฝึกหัดทางวิชาการ สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

     หรือ วิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

     หรือ สรรหา ผลิต พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     หรือ สรรหา และจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ โลกศาสตร์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา การสอนปฐมวัย วิจัยทางการศึกษา สถิติ หรือวัดผลประเมินผล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
ในการปฏิบัติงานได้   ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 มี.ค. 2561    31 ก.ค. 2561