ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ
 17,000 บาท

รายละเอียด

- ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน การดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร 
- การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริหารจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการติดตาม ควบคุม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของสถาบัน
- พัฒนาระบบตรวจสอบและการดำเนินการประเมินคุณภาพ ผลผลิตของ สสวท. เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพและควบคุมภายในองค์กร
- พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลผลิตของ สสวท. ที่พัฒนาขึ้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์ด้านงบประมาณจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ ๔๕๐ คะแนน ขึ้นไป
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ 
- ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 มี.ค. 2561    31 ก.ค. 2561