17,000 บาท

รายละเอียด

บริหารจัดการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติการดำเนินงานด้านการตลาด การจัดการทรัพย์สินและรายได้ จัดทำรายงานสถานะด้านการเงิน การจัดการทรัพย์สินและรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
- มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ ๔๕๐ คะแนน ขึ้นไป
- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย ในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 มี.ค. 2561    31 ก.ค. 2561