รายละเอียด

     ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย บริหารจัดการสัญญาการติดตามผู้รับทุน การให้คำปรึกษา การดำเนินงานจัดทำหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของโครงการทุนการศึกษาของสำนักฯ 

อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอนแทน
     กลุ่มอำนวยการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
     - ปริญญาโท เดือนละ 20,000 บาท
     - ปริญญาตรี เดือนละ 17,000 บาท

     ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานตรงกับตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของ สสวท. โดยแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์ และจะได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     ปริญญาตรีขึ้นไปทางนิติศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

9 ม.ค. 2561    31 ก.ค. 2561