25,000 บาท

รายละเอียด

- ร่วมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายข้อมูลของ สสวท. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมต่อการใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานระบบงานคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้
- ร่วมดูแลจัดการระบบสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับภาครัฐ เพื่อให้อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก สสวท.
- ดูแล ปรับปรุง พัฒนาระบบเพื่อให้มีความสมบูรณ์รองรับสถานการณ์ และปัญหาขัดข้องได้
- ร่วมดูแลระบบ Security License พร้อมบริหารจัดการด้านทะเบียนประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ 
- ร่วมควบคุมการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อยู่สภาพที่ปลอดภัย 
- ดูแลห้องปฏิบัติการ (Data Center) เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสามารถฝึกอบรมผู้ใช้งานและประสานงานให้คำแนะนำแก่ทีมงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง         
- มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่า ๔ ปี
- มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของระบบ Network System, Mail System, Hardware /Software ในหลายแพลตฟอร์ม เช่น Window System, Microsoft Active Directory System, Backup System, Application, Cloud Computing และ Cloud Database 
- สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ เช่น Windows/Linux/VMware
- สามารถใช้ SQL และ PL/SQL ได้ดี
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office
- หากมีใบประกาศนียบัตร CCNA CCNP หรือที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 มี.ค. 2561    31 ก.ค. 2561