43,000 บาท

รายละเอียด

ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง คลังพัสดุให้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
     และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิปริญญาโทขึ้นไปทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี กฎหมายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี หรือ 9 ปีสำหรับวุฒิปริญญาโท
     ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและพัสดุ ไม่น้อยกว่า 5  ปี
     สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
ในการปฏิบัติงานได้  ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

30 มี.ค. 2561    31 ก.ค. 2561