รับสมัครด่วน

จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ดำเนินการและอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและข้อมูลการประชุมต่างๆ การรับ - จัดส่ง ลงทะเบียน จัดหมวดหมู่ เก็บรักษา คืน ทำลายเอกสาร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. บริหารและสร้างเครือข่ายให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อ สสวท. กับบุคลากร หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2. ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในกิจกรรมต่างๆ ของ สสวท.
3. จัดทำเอกสาร สัญญาด้านความร่วมมือเป็นภาษาอังกฤษ และดูแลฐานข้อมูลความร่วมมือหน่วยงานต่างประเทศ
4. ประสานงาน จัดทำเอกสาร อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศของพนักงานและผู้บริหาร
5. อำนวยความสะดวกให้แขกและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานผ่านสื่อออนไลน์ได้
2. ดำเนินงานการให้ข่าวเชิงบวกของกิจกรรมต่างๆ ของ สสวท. รวมทั้งการทำภาพกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกิจกรรมต่างๆ ของ สสวท.ได้
3. กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริหารจัดการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติการดำเนินงานด้านการตลาด การจัดการทรัพย์สินและรายได้ จัดทำรายงานสถานะด้านการเงิน การจัดการทรัพย์สินและรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- วางแผน วิเคราะห์ และสำรวจความต้องการ ความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศและคลังข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสูงสุด
- วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาคลังข้อมูลด้านการศึกษาข้อมูลด้านการบริหารงานภายใน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแหล่งข้อมูลที่ใช้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว
- จัดทำแผนการทดสอบการทำงานของระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้และถูกต้องตามกำหนด
- บริหารจัดการ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการระบบงานทั้งรูปแบบ Back Office และ Front Office เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิผล
- ติดตั้งฐานข้อมูลและการปรับปรุงซอฟแวร์ของเครื่องแม่ข่าย และบำรุงรักษาบัญชีผู้ใช้ให้เป็นมาตรฐานตามนโยบายความปลอดภัย ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานและเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- ร่วมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายข้อมูลของ สสวท. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมต่อการใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานระบบงานคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้
- ร่วมดูแลจัดการระบบสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับภาครัฐ เพื่อให้อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก สสวท.
- ดูแล ปรับปรุง พัฒนาระบบเพื่อให้มีความสมบูรณ์รองรับสถานการณ์ และปัญหาขัดข้องได้
- ร่วมดูแลระบบ Security License พร้อมบริหารจัดการด้านทะเบียนประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้
- ร่วมควบคุมการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อยู่สภาพที่ปลอดภัย
- ดูแลห้องปฏิบัติการ (Data Center) เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสามารถฝึกอบรมผู้ใช้งานและประสานงานให้คำแนะนำแก่ทีมงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหาการพัฒนาระบบ ทำหน้าที่เป็น Web Developer/Web Application
- ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและสำรวจความต้องการ ความเป็นไปได้ของระบบเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบกำหนดแนวทางการจัดหาระบบงาน และจัดหา Development tools เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทำขั้นตอนการทำงานและออกแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
- ดำเนินการพัฒนาระบบและทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้จริง
- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ
- สามารถฝึกอบรมผู้ใช้งานและประสานงานกับเจ้าของโครงการ ร่วมบริหารจัดการครุภัณฑ์หน่วยงาน บริการยืมคืนและบริการอื่นๆ ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน การดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร
- การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริหารจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการติดตาม ควบคุม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของสถาบัน
- พัฒนาระบบตรวจสอบและการดำเนินการประเมินคุณภาพ ผลผลิตของ สสวท. เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพและควบคุมภายในองค์กร
- พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลผลิตของ สสวท. ที่พัฒนาขึ้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การบริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้า/พัสดุ และบริการต่างๆ ตลอดจนควบคุมคลังพัสดุ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาและการบริหารจัดการพัสดุให้พอเพียงกับการใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิจัย พัฒนา และส่งเสริม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำมาตรฐานหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เผยแพร่แบบเรียน แบบฝึกหัดทางวิชาการ สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

หรือ วิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

หรือ สรรหา ผลิต พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หรือ สรรหา และจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง คลังพัสดุให้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย บริหารจัดการสัญญาการติดตามผู้รับทุน การให้คำปรึกษา การดำเนินงานจัดทำหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของโครงการทุนการศึกษาของสำนักฯ

อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอนแทน
กลุ่มอำนวยการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
- ปริญญาโท เดือนละ 20,000 บาท
- ปริญญาตรี เดือนละ 17,000 บาท

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานตรงกับตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของ สสวท. โดยแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์ และจะได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง

งานด้านวิชาการ งานสนันสนุนและอำนวยการงานด้านต่างๆ ของ สสวท. และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ