รับสมัครด่วน

ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย บริหารจัดการสัญญาการติดตามผู้รับทุน การให้คำปรึกษา การดำเนินงานจัดทำหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของโครงการทุนการศึกษาของสำนักฯ

อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอนแทน
กลุ่มอำนวยการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
- ปริญญาโท เดือนละ 20,000 บาท
- ปริญญาตรี เดือนละ 17,000 บาท

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานตรงกับตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของ สสวท. โดยแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์ และจะได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง

งานด้านวิชาการ งานสนันสนุนและอำนวยการงานด้านต่างๆ ของ สสวท. และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ