บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ www.puumsoft.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และสมัครงานเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบสมัครงาน บนเว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระหว่างบริษัทฯ กับผู้สมัครงานที่บริษัทฯ ได้อนุมัติให้ใช้บริการระบบสมัครงาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัครงาน") โดยให้ถือว่า ผู้สมัครงานยอมรับข้อผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบสมัครงานของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. ผู้สมัครงานต้องลงทะเบียนขอมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้ระบบสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้บริษัทฯ ตรวจสอบได้ และยืนยันความมีตัวตนของผู้สมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 2. ผู้สมัครงานเป็นผู้กำหนดรหัสประจำตัว และรหัสผ่านด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการสมัครงานผ่านระบบ

 3. ผู้สมัครงานสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ โดยผู้สมัครงานจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ และมิให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้โดยเด็ดขาด และบริษัทฯ ไม่สามารถทราบรหัสผ่านดังกล่าวได้เช่นกัน

  ดังนั้นบริษัทฯ จึงมิต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลใดๆ โดยผู้ใช้รหัสผ่านของผู้สมัครงานแต่ประการใด

 4. กรณีที่ผู้สมัครงานไม่มีความระมัดระวัง หรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นสาเหตุให้มีผู้ทุจริตลักลอบนำรหัสประจำตัว และรหัสผ่านของผู้สมัครงานมาใช้กับระบบสมัครงานนี้ จนทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครงาน จึงถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้สมัครงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ

 5. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัทฯ ของผู้สมัครงาน หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) และ ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสาร หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบสมัครงานขัดข้อง หรือปิดระบบสมัครงานชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้สมัครงานไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้สมัครงานตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว มาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ประการใด

 6. ผู้สมัครงานตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบสมัครงาน เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้สมัครงานก่อน

 7. ผู้สมัครงานยินดีให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน เพื่อการพิจารณาภายในขอบวัตถุประสงค์ของการสมัครงานเท่านั้น เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน

 8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครงานให้ไว้ต้องครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาจ้างที่ทำไว้กับผู้สมัครงานได้ทันที

  ทั้งนี้ จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบริษัทฯ ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้สมัครงาน สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ